De voorbereiding en begeleiding uitvoering van projecten beekherstel, heideherstel analyse natuurnetwerk Zuid-Holland, herstel en beheer van natte schraallanden, vochtige hooilanden, zilte graslanden, dynamisch moeras en vochtige duinvallei, ontsnipperende otterinfrastructuur Zuid-Holland, oeverzwaluwwand maatregelen, natuurcompensatie weidevogels, herstel biotoop boomkikker, bestrijding zonnebaars

Projecten: Bijloop Breda, Strabrechtse heide, graslanden Beneden Leeuwen, De doort, Galderse heide, Meeuwven, Annendaalse bos, Ruygeborg, Alblasserwaard, Ackerdijk, Reconstructie N214, De Wilck.