Ecologie

-  Wet natuurbescherming quickscans en vervolgonderzoek
-  Natuurtoets mitigatie en compensatie
-  Monitoring Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer
-  Flora- en faunaonderzoek: venherstel, wijstverschijnselen
   bermbeheerplannen, begrazing en ecologische
   verbindingszones
-  Voorbereiding en begeleiding op basis van RAW-bestek
   van uitvoering ecologische verbindingszones,
   natuurvriendelijke oevers en
   beheer landschapselementen.
-  Leefgebiedplannen: opstellen van inrichtings- en
   herstelmaatregelen voor natuurgebieden tot op
   besteksniveau voor diverse habitattypen op basis van
   vegetatiekarteringen en veldonderzoek
-  Controles Gedragscodes zorgvuldig bosbeheer en
   natuurbeheer
-  Ontsnipperende maatregelen voor flora en fauna
-  Advisering bij beheerplannen Natura 2000


Landschapsplan Inrichtingsplan
Beplantingsplan

-  Landschapsplannen
-  Inrichtingsschetsen voor landgoederen erven en tuinen
-  Beplantingsplannen voor woonwijken recreatieterreinen
   en tuinen met aandacht voor beheer en biodiversiteit
-  Bomeninventarisatie en waardebepaling bomen t.b.v.
   herinrichting woonwijk
-  Visie ontwikkeling kruidenrijk gras en bomen
-  Visie landschapsontwikkeling en ecologische zone in
   combinatie met natuurspelen
-  Inventarisaties landschapselementen en
   cultuurbeplanting
Educatie en communicatie

-  Natuurontdektochten voor basisschoolkinderen
-  Ontwikkeling van Natuurbelevingspad voor
   basisschoolkinderen
-  Teksten en beeldmateriaal informatiepanelen
   Natuurbelevingspad
-  Boomfeestdag, begeleiding bij diverse activiteiten
-  Wadontdektochten
-  Ontwikkeling en geven bomenworkshops
-  Ontwikkeling en doceren cursus landschapsfotografie
-  Voorlichting Ecologische verbindingszones
-  Informatiebrochures Ecologisch beheer in de praktijk
-  Tentoonstellingen Biodiversiteit en beheer
-  Brochures erfbeplanting en diverse themabladen

Creatief Klantgericht
Visueel Flexibel
Deskundig Praktisch Resultaatgericht